MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ - ZAPEWNIAMY DYSKRECJĘ
696 373 696
Telefon
kontakt@prospectrum.com.pl
Email

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Całość działań w procesie windykacji należności jest na bieżąco konsultowana z Wierzycielem. Firma działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wierzyciela, w jego imieniu i na jego rzecz. Dłużnik dokonuje spłat bezpośrednio na rachunek Wierzyciela lub na rachunek Firmy. W ramach współpracy Firma oferuje różnorodne działania motywujące oraz dyscyplinujące dłużnika do spłaty zobowiązań lub zabezpieczenia przedmiotu będącego własnością wierzyciela. Działania te są prowadzone przede wszystkim poprzez bezpośredni fizyczny kontakt z dłużnikiem, zapewniający stałą kontrolę nad przebiegiem procesu windykacji.

Podczas przeprowadzania procesu windykacji podejmowane są następujące czynności:

  • Ustalenie dodatkowych danych nt. dłużnika (telefony, adresy domowe i firmowe).
  • Ustalenie autentyczności danych podanych przez dłużnika.
  • Osobista wizyta u dłużnika w celu realizacji zlecenia Wierzyciela. Ustalenie kwot oraz terminów spłat zadłużenia. Ustalenie powodu utraty płynności finansowej dłużnika.
  • Weryfikacja miejsca zamieszkania, pracy, firmy dłużnika.
  • Monitoring spłat zadłużenia.
  • Odbiór i zabezpieczenie przedmiotów zastawu związanych z leasingiem lub kredytem bankowym na wniosek wierzyciela, następnie przekazanie w miejsce ustalone z wierzycielem.

DYSKRETNY KONTAKT

WYPEŁNIJ FORMULARZ
logo-prospectrum-n.png
Licencja Detektywa nr 005238 | Wpis do rejestru działalności regulowanej MSW pod nr RD-65/2015 | Polisa OC z tytułu działalności detektywistycznej – suma gwarancyjna 15.000€.

Uwaga

Na podstawie art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2011 r. (Dz. U.2002.12.12.110) do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności detektywistycznych nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a. c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

© Copyright 2021 Prospectrum. All Rights Reserved.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok